GAUSTADBEKKEN SYD
Gaustadbekkdalen, Oslo

Prosjektet inngår i kommunens mål om å gjenåpne flest mulig av lukkede bekke- og elvestrekninger, for bedre å håndtere klimaendringer og økte nedbørsmengder, tillegg til å styrke sykkel- og gangnettverk, øke bynære turområder, og gjøre Oslo til en attraktiv by med sterkere innslag av blågrønne strukturer.

Prosjektet har fokusert på å skape et område som både er urbant og aktivt, samtidig som det styrker og restaurerer naturen. De to hovedårene bekketraséen og gang- og sykkelveien slynger seg parallelt gjennom området og knytter sammen funksjoner; møteplasser, oppholdssoner, treningspark, sykkelparkering, mindre friområder, klopper, terskler og en utsmykket betongvegg med levende mose. Den 40 meter lange betongveggen er et prøveprosjekt for forebygging av tagging i regi av Oslo kommune. Mosen har etablert seg på filt og danner hårveksten for 14 portretter av kjente mennesker innen vitenskap og kultur. De 14 mosegrodde er: Albert Einstein, Nelson Mandela, Marie Skłodowska Curie, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Camilla Collett, Sitting Bull, Fridtjof Nansen, Frida Kahlo, Ole-Johan Dahl, Isaac Newton, Gregory Bateson og Stephen Hawking.

Opparbeidelsen er planlagt etter byøkologiske prinsipper. Overvann håndteres lokalt med åpne løsninger, fordrøyning og infiltrasjon, før utslipp til den gjenåpnede Gaustadbekken. Det er brukt stedegne og bærekraftige materialer og planter ved gjenåpningen av bekken. I tillegg er det forsøkt å gjenbruke mest mulig av massene på stedet, inkludert jord- og plantemateriale. Området er spesielt utformet med mål om å legge til rette for at det igjen kan bli liv i bekken.

Det har i prosjekteringen vært et mål at friområdet bidrar til en kontemplativ stemning og skaper rom for en pause i møtet med det rennende vannet og den frittvoksende og varierte vegetasjonen. Området er fra første stund blitt svært populært.

kilde: https://landskapsarkitektur.no/prosjekter/gaustadbekken-syd

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2017
Størrelse: 6000

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bmiljøetaten (BYM), Vann- og avløpsetaten (VAV), Ciens Eiendom AS
Arkitekter: Ansvarlig landskapsarkitekt: Johanna Göranson MNLA, Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johanna Göranson og Anne B, Njarga, begge MNLA
Entreprenører: Agros AS

ØKOSYSTEMTJENESTER

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter