artikler
Strategi for grønne tak og fasader behandlet i Oslo kommune Bystyret

Strategi for grønne tak og fasader behandlet i Oslo kommune Bystyret

Den 25. mai, 2022, behandlet Oslo kommune Bystyret strategien. Det var bred politisk tilslutning til strategiens hoved resultatmål, 2030 grønne tak i Oslo innen 2030. Måloppnåelsen vil innebære etablering av litt i overkant av 100 nye grønne tak pr. år frem mot 2030. Oslo har ikke presise tall for antall grønne tak lagt pr. år. i kommunen. Strategiens bakgrunnsdokumentet anslår at 300 nye grønne tak ble anlagt mellom 2015 og 2020. Gitt den den økende veksten i markedet de siste årene, ligger ambisjonsnivået i strategien omtrent på NFGI’s forventning på «business as usual» nivået for markedsaktivitet.

Strategien erkjenner behovet for insentiver og viser til en rekke statlige kilder til økonomisk støtte. Strategien forplikter ikke Oslo kommune til å yte direkte økonomisk støtte til grønne tak, og legger ikke opp til «skal» krav for etablering av grønne tak utover dagens praksis i arealplanleggingen. Strategien legger opp til at kommunale byggeprosjekter skal anlegge grønne tak og vegg, og gå i forveien med piloter – noe de har allerede vært godt i gang med i flere år.

Strategien påpeker behovet for etablering av grønne tak på både nye og eksisterende bygg. Kartlegging basert på digitale analyser anslår at ca. 1/6 del av Oslos 151 500 eksisterende tak kan være egnet til etablering av grønne tak. En «retrofit» rate på 100 tak pr. år ville trenge 250 år for å kunne dekke alle som er anslått som egnet.

Strategien gir en god oversikt over gevinster med etablering av grønne tak og påpeker enkelte utfordringer, for eksempel bæreevne på eksisterende bygg. Strategien går ikke inn på økonomiske utfordringer knyttet til etablering av grønne tak på eksisterende bygg.

Strategien ble tatt til orientering av Bystyret 9 ½ år etter Miljøpartiet de grønne mottok forslaget fra NFGIs styreleder David Brasfield og NFGI medlem Nittedal torvindustri, representert av Morten Sandbeklien. Et svært viktig punkt i Bystyrets vedtak er at Oslo skal innen 2023 lage en politisk behandlet Handlingsplan for realisering av strategiens målsetninger. Det blir en ny mulighet for kommunen å vise handlingskraft og en vilje til å styre utviklingen av grønne tak og vegger i Oslo.

Strategien om grønne tak og fasader er å finne på internettet her:

•             Strategi for grønne tak og fasader (PDF)

•             Faglig grunnlag for strategien (PDF)

For de som er særlig interessert:

•             Protokollen fra Bystyretsbehandling (PDF)

•             Saksfremlegget (PDF)